🇺🇦 Італійський ↔️ український розмовник 🇮🇹 Frasario italiano ↔️ ucraino

Frasario gratuito di prima necessità per la comunicazione tra ucraini e italiani, con tabelle fonetiche per una corretta pronuncia


INDICAZIONI PER LA PRONUNCIA - IT

INDICAZIONI PER LA PRONUNCIA - UKR

 • Розповісти про себе, про своїх близьких
  Presentarsi, presentare i propri cari

ITALIANO 🇮🇹 Buongiorno
Фонетична вимова: Буон-джорно
UCRAINO 🇺🇦 Добрий день
Pronuncia: Dobryj dèn’

🇮🇹 Mi chiamo Hanna / Oleksa / Nastja / Vlad
Вимова: мі кь-ямо ганна / олексa / настя / влад
🇺🇦 Мене звати Ганна / Олекса / Настя / Влад
Pronuncia: mènè zvaty Hanna / oLèksa / nastja / wLad

🇮🇹 Lui si chiama Vlad
Вимова: лу-і сі кь-яма влад
🇺🇦 Його звати Влад
Pronuncia: joHo zvaty wLad

🇮🇹 È mio figlio / mio fratello / mio nipote (di zii) / mio nipote (di nonni) / mio marito / mio padre
Вимова: е мі-о філь-йо / мі-о фратеЛЛо / мі-о ніпоте (ді ціі) / мі-о ніпоте (ді нонні) / мі-о маріто / мі-о падре
🇺🇦 Це мій син / мій брат / мій племінник / мій онук / мій чоловік / мій батько
Pronuncia: TSè mi-j syn / mi-j brat / mi-j pLèminnyk / mi-j onuk / mi-j čoLovik / mi-j batjko

🇮🇹 Lei si chiama Hanna
Вимова: ле-і сі кь-яма ганна
🇺🇦 Її звати Ганна
Pronuncia: ji-ji zvaty Hanna

🇮🇹 È mia figlia / mia sorella / mia nipote (di zii) / mia nipote (di nonni) / mia moglie / mia madre
Вимова: е мі-а філь-я / мі-а сореЛЛа / мі-а ніпоте (ді ціi) / мі-а ніпоте (ді нонні) / мі-а моль-є / мі-а мадре
🇺🇦 Це моя донька / моя сестра / моя племінниця / моя внучка / моя дружина / моя мати
Pronuncia: TSè mo-ja donjka / mo-ja sèstra / mo-ja pLèminnyTSja / mo-ja wnučka / mo-ja družyna / mo-ja maty

🇮🇹 Vengo dall’Ucraina
Вимова: венґо даЛЛ-укра-іна
🇺🇦 Я з України
Pronuncia: ja zukra-ji-ny

🇮🇹 Sono ucraino / ucraina
Вимова: соно укра-іно / укра-іна
🇺🇦 Я Українець / Українка
Pronuncia: ja ukra-ji-nètsj / ukra-ji-nka

🇮🇹 Vengo dall’est / dall’ovest / dal nord / dal sud dell’Ucraina
Вимова: венґо даЛЛ-ест / даЛЛ-овест / даЛ норд / даЛ суд деЛЛ-укра-іна
🇺🇦 Я зі сходу / з заходу / з півночі / з півдня України
Pronuncia: ja zi sKHodu / zzaKHodu/ zpivnoči / zpivdnja ukra-ji-ny

🇮🇹 Da quale città?
Вимова: да кwаЛе чітта?
🇺🇦 З якого міста?
Pronuncia: zjakoHo mista?

🇮🇹 Vengo da Kiev / Mariupol’ / Odessa / Kharkiv / Donetsk / Leopoli / Zaporižžja
Вимова: венґо да кі-ев / марі-уполь / одесса / xарків / донецк / ЛеопоЛі / запоріжжя
🇺🇦 Я з Києва / Маріуполя / Одеси / Харкова / Донецька / Львова / Запоріжжя
Pronuncia: ja zky-jèva / mari-upolja / odèsy / KHarkova / donèTSjka / ljvova / zaporižžja

🇮🇹 Grazie / per favore / ho bisogno di aiuto
Вимова: ґрацьє / пер фаворе / о бізоньо ді аюто
🇺🇦 Дякую / будь ласка / мені потрібна допомога
Pronuncia: djaku-ju / budj Laska / mènji potribna dopomoHa

🇮🇹 Siamo una famiglia di 3 / 4 / 5 / 6 persone
Вимова: сь-ямо уна фаміль-я ді тре / ді кwаттро / ді чінкwе / ді сей персоне
🇺🇦 Ми родина з 3 / 4 / 5 / 6 осіб
Pronuncia: my rodyna ztrjoKH / zčotyrjoKH / zp-jaty / zšèsty osib

🇮🇹 Siamo in una famiglia ospitante / in un centro di accoglienza
Вимова: сь-ямо ін уна фаміль-я оспітанте / ін ун чьентро ді акколь-єнца
🇺🇦 Ми у прийомній родині / у центрі прийому
Pronuncia: my u pry-jomnji-j rodynji / u TSèntri pry-jomu

🇮🇹 Dal 24 febbraio / da 10 giorni / da una settimana / per un mese / per un anno / un anno
Вимова: даЛ венті кwаттро феббра-йо / да ді-ечі джорні / да уна сеттімана / пер ун анно / ун анно
🇺🇦 З 24 лютого / вже 10 днів / вже тиждень / протягом місяця / протягом одного року / один рік
Pronuncia: zdvadTSjatj čètvèrtoHo ljutoHo / wžè dèsjatj dnjiw / wžè tyždènj / protjaHom misjaTSja / protjaHom odnoHo roku / odyn rik

🇮🇹 1o gennaio / 2 febbraio / 3 marzo / 4 aprile / 5 maggio / 6 giugno / 7 luglio / 8 agosto / 9 settembre / 10 ottobre / 11 novembre / 12 dicembre
Вимова: прімо дженна-йо / ду-е феббра-йо/ тре марцо / кwаттро апріЛе/ чінкwе ма-дждж-о / сей джуньо / сетте Луль-йо / отто аґосто / нове сеттембре / ді-eчі оттобре/ ундічі новембре / додічі дічьембре
🇺🇦 Перше січня / друге лютого / третє березня / четверте квітня / п’яте травня / шосте червня / сьоме липня / восьме серпня / дев’яте вересня / десяте жовтня / одинадцяте листопада / дванадцяте грудня
Pronuncia: pèršè sičnja / druHè ljutoHo / trètjè bèrèznja / čètvèrtè kvitnja / p-jatè trawnja / šostè čèrwnja / sjomè Lypnja / vosjmè sèrpnja / dèv-jatè vèrèsnja / dèsjatè žowtnja / odynadTSjatè Lystopada / dvanadTSjatè Hrudnja

🇮🇹 Lunedì / martedì / mercoledì / giovedì / venerdì / sabato / domenica
Вимова: Лунеді / мартеді / меркоЛеді / джоведі / венерді / сабато / доменіка
🇺🇦 Понеділок / Вівторок / Середа / Четвер / П’ятниця / Субота / Неділя
Pronuncia: ponedjiLok / viwtorok / sèrèda / čètvèr / p-jatnyTSja / subota / nèdjilja

🇮🇹 È urgente / questo può aspettare
Вимова: е ур-дженте / кwесто пу-о аспеттаре
🇺🇦 Це терміново / це може почекати
Pronuncia: TSè tèrminovo / TSè možè počèkaty

🇮🇹 Puoi tradurre per me? C’è un interprete?
Вимова: пу-ой традурре пер ме? чь-е ун інтерпрете?
🇺🇦 Ви можете мені перекласти? Чи є перекладач?
Pronuncia: vy možètè mènji pèrèkLasty? čy jè pèrèkLadač?


INDICAZIONI PER LA PRONUNCIA - IT

INDICAZIONI PER LA PRONUNCIA - UKR

 • Розповісти про свої потреби і свій стан здоров’я
  Parlare delle proprie esigenze e della propria salute

🇮🇹 Ho fame
Вимова: о фаме
🇺🇦 Я хочу їсти
Pronuncia: ja KHoču ji-sty

🇮🇹 Abbiamo fame
Вимова: абб-ямо фаме
🇺🇦 Ми хочемо їсти
Pronuncia: my KHočèmo ji-sty

🇮🇹 Hai fame? Sì / No
Вимова: ай фаме? сі / но
🇺🇦 Ти хочеш їсти? Так / Ні
Pronuncia: ty KHočeš ji-sty? tak / nji

🇮🇹 Ho sete / freddo
Вимова: о сете / фреддо
🇺🇦 Я хочу пити / мені холодно
Pronuncia: ja KHoču pyty / mènji KHoLodno

🇮🇹 Abbiamo sete
Вимова: абб-ямо сете
🇺🇦 Ми хочемо пити
Pronuncia: my KHočèmo pyty

🇮🇹 Ho bisogno di andare in bagno
Вимова: о бізоньо ді андаре ін баньо
🇺🇦 Мені потрібно в туалет
Pronuncia: mènji potribno wtu-a-lèt

🇮🇹 Abbiamo bisogno di bere / mangiare / dormire / lavarci / telefonare / consultare un medico
Вимова: абб-ямо бізоньо ді… бере / манджаре / дорміре / Лаварчі / теЛефонаре / консуЛтаре ун медіко
🇺🇦 Ми потребуємо пити / їсти / спати / помитися / подзвонити / консультації лікаря
Pronuncia: My potrèbu-jèmo… pyty / ji-sty / spaty / pomytysja / poDZvonyty / konsuljtaTSi-ji ljikarja

🇮🇹 Mia figlia / mio figlio vorrebbe lavarsi
Вимова: мі-а філь-я / мі-о філь-йо ворреббе Лаварсі
🇺🇦 Моя донька / мій син хоче помитися
Pronuncia: mo-ja donjka / mi-j syn KHočè pomytysja

🇮🇹 Mia figlia è malata, ha bisogno di un medico
Вимова: мі-а філь-я е маЛата, а бізоньо ді ун медіко
🇺🇦 Моя донька хвора, їй треба до лікаря
Pronuncia: mo-ja donjka KHvora, ji-j trèba do ljikarja

🇮🇹 Io mi sento bene / lei non si sente bene / lui non si sente bene
Вимова: і-о мі сенто бене / Ле-і нон сі сенте бене / Лу-і нон сі сенте бене
🇺🇦 Я почуваю себе добре / вона почуває себе погано / він почуває себе погано
Pronuncia: ja počuva-ju sèbè dobrè / vona počuva-jè sèbè poHano / vin počuva-jè sèbè poHano

🇮🇹 Mi sento stanco (stanca) / sono in buona forma
Вимова: мі сенто станко (станка) / соно ін бwона форма
🇺🇦 Я почуваю себе стомлено / я в гарній формі
Pronuncia: ja počuva-ju sèbè stomLèno / ja wHarnji-j formi

🇮🇹 Ho la febbre
Вимова: о Ла феббре
🇺🇦 У мене жар
Pronuncia: u mènè žar

🇮🇹 Mio figlio / mia figlia ha la febbre
Вимова: мі-о філь-йо / мі-а філь-я а Ла феббре
🇺🇦 У мого сина / у моєї доньки жар
Pronuncia: u moHo syna / u mo-jè-ji donjky žar

🇮🇹 Io sono / mia figlia è / mio figlio è / diabetico (diabetica) di tipo 1 / diabetico (diabetica) di tipo 2
Вимова: і-о соно / мі-а філь-я е / мі-о філь-йо е / діабетіко (діабетіка) ді тіпо уно / діабетіко (діабетіка) ді тіпо ду
🇺🇦 Я / моя донька / мій син / діабетик першого типу / діабетик другого типу
Pronuncia: ja / mo-ja donjka / mi-j syn / dji-a-bètyk peršoHo typu / dji-a-bètyk druHoHo typu

🇮🇹 Devo farmi uniniezione di insulina
Вимова: дево фармі ун інь-єці-оне ді інсуЛіна
🇺🇦 Мені потрібно зробити мою ін’єкцію інсуліну
Pronuncia: mènji potribno zrobyty mo-ju in-jèkTSi-ju insuljinu

🇮🇹 Sono asmatico (asmatica)
Вимова: соно азматіко (азматіка)
🇺🇦 Я астматик
Pronuncia: ja as-tmatyk

🇮🇹 Sono allergico (allergica)
Вимова: соно аЛЛер-джіко (аЛЛер-джіка)
🇺🇦 Я алергик
Pronuncia: ja aLèrHyk

🇮🇹 Ho lipertensione
Вимова: о Л-іпертенсі-оне
🇺🇦 У мене високий кров’яний тиск
Pronuncia: u mènè vysoky-j krov-janyj tysk

🇮🇹 Sono cardiopatico (cardiopatica)
Вимова: соно кардіопатіко (кардіопатіка)
🇺🇦 У мене хворе серце
Pronuncia: u mènè KHvorè sèrTSè

🇮🇹 Ho il COVID / il COVID-19
Вимова: о іЛ ковід / іЛ ковід дічьяннове
🇺🇦 У мене ковід / ковід-19
Pronuncia: u mènè kovid / kovid dèv-jat-nadTSjatj

🇮🇹 Il mio test per il COVID è positivo / negativo
Вимова: іЛ мі-о тест пер іЛ ковід е позітіво / неґатіво
🇺🇦 Мій тест на ковід показав позитивний результат / негативний результат
Pronuncia: mi-j tèst na kovid pokazaw pozytywnyj rèzuljtat / nèHatywnyj rèzuljtat

🇮🇹 Ho le mestruazioni
Вимова: о Ле меструаціоні
🇺🇦 У мене місячні
Pronuncia: u mènè misjačnji

🇮🇹 Ho bisogno di assorbenti igienici, tamponi
Вимова: о бізоньo ді ассорбенті іджі-енічі, тампоні
🇺🇦 Мені потрібні гігієнічні засоби (гігієнічні прокладки, тампони)
Pronuncia: mènji potribnji HiHi-jè-njičnji zasoby (HiHi-jè-njičnji prokLadky, tampony)

🇮🇹 Sono incinta
Вимова: соно інчінта
🇺🇦 Я вагітна
Pronuncia: ja vaHitna

🇮🇹 Non ho più pillole anticoncezionali
Вимова: нон о пь-ю піЛЛоЛе антікончеці-онаЛі
🇺🇦 У мене немає контрацептивних таблеток
Pronuncia: u mènè nèma-je kontraTSèptyv-nyKH tabLètok

🇮🇹 Ho male allo stomaco / alla testa / alle orecchie / alle braccia / alle gambe / alla schiena
Вимова: о маЛе аЛЛо стомако / аЛЛа теста / аЛЛе ореккь-є / аЛЛе браччья / аЛЛе ґамбе / аЛЛа скь-єна
🇺🇦 У мене болить живіт / голова /вухо / нога / спина
Pronuncia: u mènè boLytj žyvit / Holova / vuKHo / noHa / spyna

🇮🇹 Ho male a un dente / alla gola
Вимова: о маЛе а ун денте / аЛЛа ґоЛа
🇺🇦 У мене болить зуб / горло
Pronuncia: u mènè boLytj zub / HorLo

🇮🇹 Ho la tosse
Вимова: о Ла тоссе
🇺🇦 Я кашляю
Pronuncia: ja kašlja-ju

🇮🇹 Ho il raffreddore
Вимова: о іЛ раффреддоре
🇺🇦 Я чхаю
Pronuncia: ja čKHa-ju

🇮🇹 Ho linfluenza
Вимова: о Л-інфЛу-енца
🇺🇦 У мене грип
Pronuncia: u mènè Hryp

🇮🇹 Ho 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 di febbre
Вимова: о трентотто / трентотто е чінкwе / трентанове / трентанове е чінкwe / кwаранта ді феббре
🇺🇦 У мене температура 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40
Pronuncia: u mènè tèmpèratura trydTSjatj visim / trydTSjatj visim i p-jatj / trydTSjatj dèv-jatj / trydTSjatj dèv-jatj i p-jatj / sorok

🇮🇹 Ho delle crisi di ansia / di panico / dormo male / vorrei vedere uno psicoterapeuta
Вимова: о деЛЛе крізі ді ансі-я / ді паніко / дормо маЛе / ворре-і ведере уно псікотерапеwта
🇺🇦 У мене приступи тривоги / паніки / я погано сплю / я хотів би проконсультуватись з психотерапевтом
Pronuncia: u mènè prystupy tryvoHy /panjiky / ja poHano splju / ja KHotiw by prokonsuljtuva-tysj z-psyKHotèrapèwtom

🇮🇹 Ho bruciore di stomaco
Вимова: о бручьоре ді стомако
🇺🇦 У мене печія (ізжога)
Pronuncia: u mènè pèči-ja (izžoHa)

🇮🇹 Abbiamo bisogno di vestiti / scarpe / coperte / stoviglie / mobili / pannolini per bambini / biberon / latte in polvere / giocattoli / sapone / crema / spazzolini da denti / articoli per l’igiene / carta igienica / shampoo / mascherine (anti-Covid)
Вимова: абб-ямо бізоньo ді вестіті / скарпе / коперте/ стовіль-є / мобіЛі / панноЛіні пер бамбіні / біберон/ Латте ін поЛвере / джокаттоЛі / сапоне / крема / спаццоЛіні да денті / артікоЛі пер Л-іджі-ене / карта іджі-еніка / шампо / маскеріне (анті-ковід)
🇺🇦 Нам потрібні одяг / взуття / ковдри / посуд / меблі / памперси для мого немовля / дитяча пляшечка / сухе молоко / іграшки / мило / крем / зубні щітки / предмети гігієни / туалетний папір / шампунь / маски (антиковідні)
Pronuncia: nam potribnji odjaH / wzuttja / kowdry / posud /mèblji / pampèrsy dlja moHo nèmowlja / dytjača pljašèčka /suKHè moLoko / iHrašky / myLo / krèm / zubnji ščitky / prèdmèty HiHi-jè-ny / tu-a-lètnyj papir / šampunj / masky (antykovidnji)

🇮🇹 Abbiamo lasciato tutto
Вимова: абб-ямо Лашьато тутто
🇺🇦 Ми все залишили
Pronuncia: my wsè zaLyšyLy

🇮🇹 Chi può aiutarmi a trovare / mettermi in contatto con mio figlio (figlia) / marito / moglie?
Вимова: кі пу-о аютармі а троваре / меттермі ін контатто кон мі-о філь-йо (філь-я) / маріто / мольє?
🇺🇦 Хто може мені допомогти знайти / відновити зв’язок з моїм сином (з моєю дочкою) / чоловіком / дружиною?
Pronuncia: KHto možè mènji dopomoHty znajty / vidnovyty zv-jazok zmo-jim synom (zmo-je-ju dočko-ju) / čoLovikom / družyno-ju?

🇮🇹 Non ho più notizie da…
Вимова: нон о пь-ю нотіць-є да…
🇺🇦 У мене більше немає новин від …
Pronuncia: u mènè biljše nèma-jè novyn vid…

🇮🇹 Sono ferito (ferita)
Вимова: соно феріто (феріта)
🇺🇦 Я поранений (пораненa)
Pronuncia: ja poranènyj (poranèna)

🇮🇹 Ho male
Вимова: о маЛе
🇺🇦 Мені боляче
Pronuncia: mènji boljačè

🇮🇹 Abbiamo dormito in un rifugio / abbiamo paura
Вимова: абб-ямо дорміто ін ун ріфуджо / абб-ямо па-ура
🇺🇦 Ми спали у сховищі / нам страшно
Pronuncia: my spaLy u sKHovyšči / nam strašno

🇮🇹 Ho bisogno di ricaricare il mio telefono / abbiamo bisogno di un caricabatteria
Вимова: о бізоньo ді карікаре іЛ мі-о теЛефоно / абб-ямо бізоньo ді ун карікабаттері
🇺🇦 Мені потрібно зарядити телефон / нам потрібна зарядка
Pronuncia: mènji potribno zarjadyty tèLèfon / nam potribna zarjadka


INDICAZIONI PER LA PRONUNCIA - IT

INDICAZIONI PER LA PRONUNCIA - UKR

 • Aдміністративні процедури / пошук житла
  Procedure amministrative / cercare alloggio

🇮🇹 Siamo in una famiglia ospitante / in un centro di accoglienza
Вимова: сь-ямо ін уна фаміль-я оспітанте / ін ун чьентро ді акколь-єнца
🇺🇦 Ми у прийомній родині / у центрі прийому
Pronuncia: my u pry-jomnji-j rodynji / u TSèntri pry-jomu

🇮🇹 Come faccio a registrarmi al centro di accoglienza?
Вимова: коме фаччьо а реджістрармі аЛ чьентро ді акколь-єнца?
🇺🇦 Як зареєструватись у цьому центрі прийому?
Pronuncia: jak zarè-jèstruvatysj u TSjomu TSèntri pry-jomu?

🇮🇹 Esiste una comunità ucraina in paese / città?
Вимова: езісте уна комуніта укра-іна ін па-езе / чітта?
🇺🇦 Чи є українська громада у цьому селі / місті?
Pronuncia: čy jè ukra-ji-nsjka Hromada u TSjomu sèlji / mistji?

🇮🇹 Come faccio a ottenere un permesso di soggiorno / lavoro?
Вимова: коме фаччьо а оттенере ун пермессо ді со-дждж-орно / Лаворо?
🇺🇦 Як отримати дозвіл на проживання / на роботу?
Pronuncia: jak otrymaty dozviL na prožyvannja / na robotu?

🇮🇹 Come faccio a trovare un alloggio?
Вимова: коме фаччьо а троваре ун аЛЛо-дждж-о?
🇺🇦 Як знайти житло?
Pronuncia: jak zna-j-ty žytLo?

🇮🇹 Hai un posto dove dormire / passare la notte?
Вимова: ай ун посто дове дорміре / пассаре Ла нотте?
🇺🇦 Чи у вас є місце щоб поспати / для ночівлі?
Pronuncia: čy u vas jè misTSè ščob pospaty / dlja nočiwlji

🇮🇹 Accettate il mio cane / gatto?
Вимова: аччьеттате іЛ мі-о кане / ґатто?
🇺🇦 Ви приймете мого собаку / кота?
Pronuncia: vy pry-j-mètè moHo sobaku / kota?

🇮🇹 Cerco una casa con quattro camere / un appartamento con due camere / con bagno / con ascensore / adatto ai bambini / adatto alla mia disabilità
Вимова: чьерко уна каза кон кwаттро камере / ун аппартаменто кон ду-е камере / кон баньo / кон ашьенсоре / адатто ай бамбіні / адатто аЛЛа мі-а дізабіЛіта
🇺🇦 Я шукаю дім з 4 спальними кімнатами / квартиру з двома спальними кімнатами / з ванною кімнатою / з ліфтом / адаптований для дітей / адаптований до моєї інвалідності
Pronuncia: ja šuka-ju djim zčotèrjma spaljnymy kimnatamy / kvartyru zdvoma spaljnymy kimnatamy / zvanno-ju kimnato-ju / zljiftom / adaptovany-j dlja ditè-j / adaptovany-j- do mo-jè-ji invaljidnostji

🇮🇹 Come faccio a ottenere l’assistenza sociale?
Вимова: коме фаччьо а оттенере Л-ассістенца сочьаЛе?
🇺🇦 Як отримати соціальну допомогу?
Pronuncia: jak otrymaty soTSi-aljnu dopomoHu?

🇮🇹 Come faccio a iscrivere mio figlio / mia figlia a scuola?
Вимова: коме фаччьо а іскрівере мі-о філь-йо / мі-а філь-я а скwоЛа?
🇺🇦 Як записати мою дитину до школи?
Pronuncia: jak zapysaty mo-ju dytynu do škoLy?

🇮🇹 È necessario fornire la carta didentità / il passaporto / il certificato di nascita / il certificato di matrimonio
Вимова: е нечьессаріо форніре Ла карта д-ідентіта / іЛ пассапорто / іЛ чьертіфікато ді нашіта / іЛ чьертіфікато ді матрімоні-о
🇺🇦 Вам необхідно надати документ, що посвідчує особу / паспорт / свідоцтво про народження / свідоцтво про шлюб
Pronuncia: vam nè-obKHidno nadaty dokumènt ščo posvidču-jè osobu / pasport / svidoTStvo pronarodžènnja / svidoTStvo pro šljub

🇮🇹 Devi richiedere questo certificato nel tuo comune / nel luogo di nascita / nel registro di Stato
Вимова: деві рікь-єдере кwесто чьертіфікато неЛ ту-о комуне / неЛ Луоґо ді нашіта / неЛ реджістро ді стато
🇺🇦 Вам необхідно запросити цей документ за місцем вашого народження / у державному реєстрі
Pronuncia: vam nè-obKHidno zaprosyty TSè-j dokumènt za misTSèm vašoHo narodžènnja / udèržawnomu rè-jèstri

🇮🇹 Quanto tempo ci vorrà?
Вимова: кwанто темпо чі ворра?
🇺🇦 Скільки часу це займе?
Pronuncia: skiljky času TSè za-j-mè?

🇮🇹 Mi telefonerai?
Вимова: мі теЛефонерай?
🇺🇦 Чи ви мені зателефонуєте?
Pronuncia: čy vy mènji zatèLèfonu-jètè?

🇮🇹 Il mio numero è 3-8-0-6-2-8-7-1-1-9
Вимова: іЛ мі-о нумеро е тре отто дзеро сей дуотто сетте уно уно нове
🇺🇦 Мій нoмер 3-8-0-6-2-8-7-1-1-9
Pronuncia: mi-j nomèr try visim nulj šistj dva visim sim odyn odyn dèv-jatj

🇮🇹 Non ho un cellulare. Puoi chiamare questo numero
Вимова: нон о ун чьеЛЛуЛаре пу-ой кь-ямаре кwесто нумеро…
🇺🇦 У мене нема мобільного телефону. Ви можете зателефонувати за цим нoмером …
Pronuncia: u mènè nèma mobiljnoHo tèLèfonu. Vy možètè zatèLèfonuvaty za TSym nomèrom…

🇮🇹 Ecco la mia email …
Вимова: екко Ла мі-а і-мейЛ
🇺🇦 Ось мій імейл …
Pronuncia: osj mi-j imè-j-L

🇮🇹 Vorrei un abbonamento telefonico economico / è troppo costoso per me
Вимова: воррей ун аббонаменто телефоніко економіко / е троппо костозо пер ме
🇺🇦 Я хочу дешевий телефонний абонемент / це занадто дорого для мене
Pronuncia: ja KHoču dèšèvy-j tèlèfonny-j abonèmènt / TSè zanadto doroHo dlja mè


INDICAZIONI PER LA PRONUNCIA - IT

INDICAZIONI PER LA PRONUNCIA - UKR

 • Розповісти про свою професію і свої компетенції
  Parlare del proprio mestiere e delle proprie competenze

🇮🇹 Ho studiato medicina / ho esperienza nel campo della fisica / della letteratura / dell’informatica / della matematica / della contabilità / del commercio/ del marketing / della vendita
Вимова: о студі-ато медічіна / о еспері-енца неЛ кампо деЛЛа фізіка / деЛЛа Леттература / деЛЛ-інформатіка / деЛЛа математіка / деЛЛа контабіЛіта / деЛ коммерчьо / деЛмаркетінґ / деЛЛа вендіта
🇺🇦 Я вивчав медицину / у мене є досвід у галузі фізики / літератури / інформатики / математики / бухобліку / торгівлі / маркетингу / продажax
Pronuncia: ja vywčav mèdyTSynu / u mènè je dosvid u HaLuzi / fizyky / ljitèratury / informatyky / matèmatyky / buKH-obljiku / torHiwlji/ marketynHu/ prodažaKH

🇮🇹 Non so guidare l’auto, non ho la patente di guida
Вимова: нон со ґwідаре Л-ауто, нон о Ла патенте ді ґwіда
🇺🇦 Я не вмію керувати автомобілем, не маю водійських прав
Pronuncia: ja nè wmi-ju kèruvaty awtomobiLèm, nè ma-ju vodji-jsjkyKH praw

🇮🇹 Non parlo / parlo ucraino / russo / inglese / spagnolo / francese / italiano / polacco
Вимова: нон парЛо / парЛо укра-іно / руссо / інґЛезе / спаньоЛо / італі-ано / поЛакко
🇺🇦 Я не розмовляю / я розмовляю українською / російською / англійською / іспанською / французькою / італійською / польською
Pronuncia: ja nè rozmowlja-ju / ja rozmowlja-ju ukra-ji-nsjko-ju / rosi-j-sjko-ju / anHlji-j-sjko-ju / ispansjko-ju / franTSuzjko-ju / italji-j-sjko-ju / poljsjko-ju

🇮🇹 In Ucraina ero autista d’autobus / segretario (segretaria) / operaio (operaia) / caposquadra / impiegato (impiegata) di banca / ingegnere / professore (professoressa) / infermiere / infermiera / medico / designer
Вимова: ін укра-іна еро аwтіста д-аwтобус / сеґретарі-о (сеґретарі-а) / oперайо (oперайа) / капоскwадра / імпьєґато (імпьєґата) ді банка / індженьєре / профессоре (профессресса) / інфермьєре (інфермьєра) / медіко / дезайнер
🇺🇦 В Україні я був водієм автобусу / секретарем / робітником (майстром) / робітницею / банківським службовцем / інженером / викладачем / медбратом / медсестрою / лікарем / дизайнером
Pronuncia: v ukra-ji-nji ja buw… vodi-jèm awtobusu / sèkrètarèm / robitnykom (robitnyTSè-ju) / ma-j-strom / bankiwsjkym sLužbowTSèm / inžènèrom / vykLadačèm / mèdbratom / mèdsèstro-ju / ljikarèm / dyza-j-nèrom


INDICAZIONI PER LA PRONUNCIA - IT

INDICAZIONI PER LA PRONUNCIA - UKR

 • Пересуватися
  Muoversi

🇮🇹 Come si arriva a Milanо / Roma / Napoli / Berlino / Parigi / Varsavia?
Вимова: коме сі арріва а міЛано / рома / напоЛі / берЛіно / паріджі / варсаві-а?
🇺🇦 Як доїхати до Мілану / Римy / Неаполя / Берліну / Парижу / Варшави?
Pronuncia: jak do-ji-KHaty do miLanu / rymu / nè-a-polja / berlinu / paryžu / varšavy?

🇮🇹 È possibile arrivarci in auto / autobus / metro / tram / bicicletta / treno / aereo?
Вимова: е поссібіЛе арріварчі ін аwто / аwтобус / метро / трам / бічікЛетта / трено / а-ерео?
🇺🇦 Чи можливо туди доїхати машиною / автобусом / на метро / трамваєм / велосипедом / потягом / літаком?
Pronuncia: čy možLyvo tudy do-ji-KHaty mašyno-ju / awtobusom/ na mètro / tramva-jèm / veLosypedom / potjaHom / ljitakom?

🇮🇹 A destra / a sinistra / dritto / proseguire / svoltare al semaforo
Вимова: а дестра / а сіністра / дрітто / просеґwіре / звоЛтаре аЛ семафоро
🇺🇦 Праворуч / ліворуч / прямо / далі / повернути на світлофорі
Pronuncia: pravoruč / ljivoruč / prjamo / dalji / povèrnuty na svitLofori

🇮🇹 Il municipio / la scuola / la piscina / il centro di accoglienza / il centro profughi
Вимова: іЛ мунічіпі-о / Ла скwоЛа / Ла пішіна / іЛ чьентро ді акколь-єнца / іЛ чьентро профуґі
🇺🇦 Мерія / школа / басейн / центр прийому / центр біженців
Pronuncia: mèri-ja / škoLa / basè-jn / TSèntr pry-jomu / TSèntr bižènTSiw

🇮🇹 Come si arriva al supermercato / all’ufficio anagrafe / all’ufficio / al pronto soccorso / al distributore di carburante?
Вимова: коме сі арріва аЛ супермеркато / аЛЛ-уффічьо анаґрафе /аЛЛ-уффічьо / аЛпронто соккорсо / аЛ дістрібуторе ді карбуранте?
🇺🇦 Як пройти до супермаркету / до відділу реєстрації населення / до офісу / до Червоного хреста / до автозаправки?
Pronuncia: jak pro-j-ty do supèrmarkètu / do viddjiLu rè-jè-straTSi-ji nasèLènnja / do ofisu / do čèrvonoHo KHrèsta / do awtozapravky?


INDICAZIONI PER LA PRONUNCIA - IT

INDICAZIONI PER LA PRONUNCIA - UKR

 • За столом / у супермаркетіµ
  A tavola / al supermercato

🇮🇹 Colazione
Вимова: коЛаці-оне
🇺🇦 Сніданок
Pronuncia: snjidanok

🇮🇹 Pranzo
Вимова: пранцо
🇺🇦 Обід
Pronuncia: obid

🇮🇹 Cena
Вимова: чьена
🇺🇦 Вечеря
Pronuncia: vèčèrja

🇮🇹 Antipasto
Вимова: антіпасто
🇺🇦 Закуска
Pronuncia: zakuska

🇮🇹 Primo (piatto)
Вимова: прімо (пь-ятто)
🇺🇦 Перша страва
Pronuncia: pèrša strava

🇮🇹 Secondo (piatto)
Вимова: секондо (пь-ятто)
🇺🇦 Друга страва
Pronuncia: druHa strava

🇮🇹 Dolce (Dessert)
Вимова: доЛчье (дессерт)
🇺🇦 Десерт
Pronuncia: dèsèrt

🇮🇹 Mi piace / non mi piace
Вимова: мі пь-ячье / нон мі пь-ячье
🇺🇦 Мені подобається / мені не подобається
Pronuncia: mènji podoba-jè-tjsja / mènji nè podoba-jè-tjsja

🇮🇹 Sono allergico (allergica) al pesce / alle noci / alle uova / alle arachidi / al lattosio / alla soia / alla senape / al sesamo
Вимова: соно аЛЛер-джіко (аЛЛер-джіка) аЛ пешье / аЛЛе ночі / аЛЛе wова / аЛЛе аракіді / аЛ-Латтозіо / аЛЛа соя / аЛЛа сенапе / аЛ сезамо
🇺🇦 У мене алергія на рибу / на горіхи / на яйця / на арахіс / на лактозу / на сою / г наірчицю / на кунжут
Pronuncia: u mènè aLèrHi-ja na rybu / na HoriKHy / na ja-j-TSja / na araKHis / na Laktozu / na so-ju / na HirčyTSju / na kunžut

🇮🇹 Noi non mangiamo carne di maiale
Вимова: но-і нон манджамо карне ді ма-я-Ле
🇺🇦 Ми не їмо свинину
Pronuncia: my nè ji-mo svynynu

🇮🇹 Non mangio glutine
Вимова: нон манджо ґЛутіне
🇺🇦 Я не їм глютен (клейковину)
Pronuncia: ja nè jim Hljutèn (kLè-j-kovynu)

🇮🇹 Non bevo alcolici
Вимова: нон бево аЛкоЛічі
🇺🇦 Я не п’ю алкоголю
Pronuncia: ja nè p-ju aLkoHolju

🇮🇹 Dove è …
Вимова: Дове е
🇺🇦 Де знаходиться …
Pronuncia: dè znaKHodytjsja …

🇮🇹 Cerco del latte / dellolio / del pane
Вимова: Чьерко деЛ Латте / деЛЛ-оЛіо / делЛ пане
🇺🇦 Я шукаю молоко / олію / хліб
Pronuncia: ja šuka-ju moLoko / olji-ju / KHljib

🇮🇹 Carne
Вимова: карне
🇺🇦 М’ясо
Pronuncia: m-jaso

🇮🇹 Pesce
Вимова: пешье
🇺🇦 Риба
Pronuncia: ryba

🇮🇹 Verdura
Вимова: вердура
🇺🇦 Овочі
Pronuncia: ovoči

🇮🇹 Riso
Вимова: різо
🇺🇦 Рис
Pronuncia: rys

🇮🇹 Pasta
Вимова: паста
🇺🇦 Макарони
Pronuncia: makarony

🇮🇹 Patate
Вимова: патате
🇺🇦 Картопля
Pronuncia: kartoplja

🇮🇹 Formaggio
Вимова: форма-дждж-о
🇺🇦 Сир
Pronuncia: syr

🇮🇹 Yogurt
Вимова: йоґурт
🇺🇦 Йогурт
Pronuncia: jo-gurt

🇮🇹 Frutta
Вимова: фрутта
🇺🇦 фрукти
Pronuncia: frukty

🇮🇹 Acqua
Вимова: аккwа
🇺🇦 Вода
Pronuncia: voda

🇮🇹 Vino
Вимова: віно
🇺🇦 Вино
Pronuncia: vyno

🇮🇹 Birra
Вимова: бірра
🇺🇦 Пиво
Pronuncia: рyvo

🇮🇹
Вимова: те
🇺🇦 Чай
Pronuncia: ča-j

🇮🇹 Caffè
Вимова: каффе
🇺🇦 Кава
Pronuncia: kava

🇮🇹 Latte
Вимова: Латте
🇺🇦 Молоко
Pronuncia: moLoko

 


CREDITI

Questo frasario di prima necessità per la comunicazione tra ucraini e italiani è stato realizzato da Assimil con il gentile contributo di:
Sarah Lofti, Tetyana Ollier.
L’edizione italiana, completa di tabelle fonetiche, è stata realizzata con il gentile contributo di:
Elena Treu, Tetiana Dziubiuk.
L’opera è resa disponibile secondo i termini della Licenza Pubblica Creative Commons Attribuzione-NonCommerciale-NonOpereDerivate 4.0 Internazionale.

VIDEO
RECENSIONI

Giulia Zangerle

Ritengo che sia il miglior corso di lingue per autodidatti sul mercato. Il mio livello C1, raggiunto con l’inglese e il francese, senza dubbio alcuno deve molto ai corsi base e di perfezionamento! Grazie mille, per il servizio e la sempre cortese professionalità offerta

l.castrogiovanni@campus.unimib.it

Ho ormai finito da qualche giorno il metodo di greco moderno che proponete in catalogo. Ho seguito il corso nella sua interezza, compreso di supporto audio che ho potuto facilmente trasferire sul mio cellulare in modo tale da avere sempre a portata di mano le lezioni. Devo dire di avere ottenuto notevoli risultati in poco tempo: tutti i miei amici greci sono rimasti stupiti, mentre quelli che non mi conoscevano mi hanno scambiato addirittura per un greco inizialmente. Per questo vi ringrazio di cuore del lavoro svolto su questo manuale, che consiglio vivamente a tutti i miei amici!

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Resta aggiornato sui temi e le curiosità legati al mondo delle lingue

I PIÙ LETTI